කටුවිල ග්‍රාම නිලධාරී වසම ඇතුලු අනෙකුත් වසම් වල ක්‍රියාත්මක වන වැඩසටහන්කටුවිල ග්‍රාම නිලධාරී වසම ඇතුලු අනෙකුත් වසම් වල ක්‍රියාත්මක වන වැඩසටහන්,

 

නිරෝධායනය වන පවුල් සඳහා රු:5000/- ක බඩු මල්ලක් ලබාදීම.

නිරෝධායනය වන පවුල් සඳහා රු:5000/- ක බඩු මල්ලක් ලබාදීමේ පළමු අදියර යටතේ පවුල් 281 සඳහා ලබා දී ඇති අතර පවුල් 14ක් සඳහා රු:5000/- බැගින් වූ බඩු මලු 02ක් ද ලබා දී ඇත. දෙවන අදියර යටතේ රු:5000/- ක බඩු මල්ල ලබා දීමේ කටයුතු 2020.11.12 සහ 2020.11.13 දින සිදු කිරීමට නියමිතය. මීට අමතරව  ප්‍රමාද දෝෂයක් මත එම බඩු මල්ල ලැබීම මගහැරී ඇත්නම් එම පුද්ගලයන්ගේ තොරතුරු නැවත ලබා ගැනීමට කටයුතු සිදු කරමින් පවතින බැවින් මගහැරුනු අයෙකුත් වුවහොත් වහාම ග්‍රාම නිලධාරී හෝ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක නිලධාරී දැනුවත් කිරීමට කාරුණික වන්න.

 

**********************************************************************************************************************************************************

වසම් මට්ටමින් ජනතාවගේ ගැටළු විසදා දීම,

  • ග්‍රාම නිලධාරී , සංවර්ධන නිලධාරී , සමෘද්ධි නිලධාරී සහ කෘෂි පර්යේෂණ නිලධාරී එක්ව වසමෙහි පවුල් කොටස් 4ට බෙදා එම වසමට අඳාල පවුල් වල ගැටළු විමසීම.
  • එම නිලධාරීන් 04 දෙනා බලපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යලයේ සමාජ සේව මධ්‍යම , සමාජ සේවා පළාත් සභා , උපදේශන සහ  ආපදා සහන නිලධාරී විසින් දිනපතා සම්බන්ධීකරනය සිදුකරයි.
  • එහිදී විසදිය නොහැකි ගැටළු ප්‍රාදේශීය ලේකම්, සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්, සහකාර අධ්‍යක්ෂක (සැලසුම්) සහ පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරී වෙත යොමු කරයි.

*******************************************************************************************************************************************************************

නිරෝධානය වන පවුල් සහ රැකියාවට යාමට නොහැකි අන්ත අසරන පවුල් සඳහා වියළි ආහාර මලු බෙදා දීම,

  • කටුවිලවසම තුල නිරෝධානය වන පවුල් වෙත බලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිතුමා සහ පරිත්‍යාගශීලීන්ගේ උදව් මත වසමේ නිලධාරී 04 දෙනා වියළි ආහාර මලු බෙදා දීම සහ රැකියාවට යාමට නොහැකි අන්ත අසරන පවුල් සඳහාද එම පරිත්‍යාගශීලීන්ගේ උදව් මත වියළි ආහාර ලබා දීම සිදුකර ඇත.

 

 122791986 1025235717955672 6326225916718954345 n        

          

News & Events

11
Nov2020

Dry Food

නිරෝධායනය වන පවුල් සඳහා රු:5000/- ක බඩු...

News & Events

11
Nov2020

Dry Food

නිරෝධායනය වන පවුල් සඳහා රු:5000/- ක බඩු...

06
Jul2020

Advice for Controlling Corona Virus

The public is advised to follow the...

19
Apr2020

Reporting Issues

We kindly request all the people of...

Scroll To Top