නිරෝධායනය වන පවුල් සඳහා රු:5000/- ක බඩු මල්ලක් ලබාදීම.

නිරෝධායනය වන පවුල් සඳහා රු:5000/- ක බඩු මල්ලක් ලබාදීමේ පළමු අදියර යටතේ පවුල් 281 සඳහා ලබා දී ඇති අතර පවුල් 14ක් සඳහා රු:5000/- බැගින් වූ බඩු මලු 02ක් ද ලබා දී ඇත. දෙවන අදියර යටතේ රු:5000/- ක බඩු මල්ල ලබා දීමේ කටයුතු 2020.11.12 සහ 2020.11.13 දින සිදු කිරීමට නියමිතය. මීට අමතරව  ප්‍රමාද දෝෂයක් මත එම බඩු මල්ල ලැබීම මගහැරී ඇත්නම් එම පුද්ගලයන්ගේ තොරතුරු නැවත ලබා ගැනීමට කටයුතු සිදු කරමින් පවතින බැවින් මගහැරුනු අයෙකුත් වුවහොත් වහාම ග්‍රාම නිලධාරී හෝ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක නිලධාරී දැනුවත් කිරීමට කාරුණික වන්න.

 

 

*****************************************************************************************************************************************************************

News & Events

11
Nov2020

Dry Food

නිරෝධායනය වන පවුල් සඳහා රු:5000/- ක බඩු...

News & Events

11
Nov2020

Dry Food

නිරෝධායනය වන පවුල් සඳහා රු:5000/- ක බඩු...

06
Jul2020

Advice for Controlling Corona Virus

The public is advised to follow the...

19
Apr2020

Reporting Issues

We kindly request all the people of...

Scroll To Top