සංචරන සීමා පනවා ඇති කාලයේ නිවසට ගෙන ගොස් භාණ්ඩ ලබා දිය හැකි වෙළදසැල් තොරතුරු ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය බලපිටිය

විස්තර ‌සදහා

 ජංගම ‌ වෙළදාම සදහා බලපත්‍රලාභී වෙළදුන්ගේ තොරතුරු  බලපිටිය  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

විස්තර සදහා

News & Events

11
Nov2020

Dry Food

නිරෝධායනය වන පවුල් සඳහා රු:5000/- ක බඩු...

News & Events

11
Nov2020

Dry Food

නිරෝධායනය වන පවුල් සඳහා රු:5000/- ක බඩු...

06
Jul2020

Advice for Controlling Corona Virus

The public is advised to follow the...

19
Apr2020

Reporting Issues

We kindly request all the people of...

Scroll To Top