රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවයට සමගාමීව බළපිටිය ප්‍රාදේශීය මහ ලේකම් කාර්යාලය මගින් 2019.06.13 දින පිරිත් පිංකමක් හා පසුදින උදෑසන මහා සංඝරත්නය  වෙත සාංගික දානය පිරිනැමීම කාර්යාලීය ශ්‍රවණාගාරයේදී සිදු කිරීමට නියමිතය.

News & Events

08
පෙබ2019

පිරිත් පිංකම

රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවයට සමගාමීව බළපිටිය ප්‍රාදේශීය මහ...

Scroll To Top