බළපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නව සිව් මහල් ගොඩනැගිල්ල  අග්‍රාමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ සුරතින් 2019.02.10 දින පෙ.ව. 9.30 ට සිදු කෙරෙයි

News & Events

08
பிப்2019

නව ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීම

බළපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නව සිව් මහල්...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top