Samurdhi Officers  – Kosgoda Zone

GN Division   Name of Samurdhi Officer Telephone Number
 24 D ,Pathirajapedesa b dumy  Mrs. K .Siriyalatha  0716008667
 24 A ,Polathupalatha b dumy  Mrs. A.Thushari Pradeepika Mendis  0779739333
 16A,Palagaspalatha b dumy  Mrs.I.D.Champika Jayarathna  0710189513
 16B,Wathurawela b dumy  Mr.Chaminda De Silva  0779126586
16C,Boraluketiya  b dumy  Mrs.W.M.Gunasiri Pushpakumara  0722162710
16D,Nanathotapalatha  b dumy  Mr.Shantha Wijerathna  0774179706
17A,Kosgoda  b dumy  Mr.H.Piyal Jayantha De Silva  0719306797
17B,Mahapitiya b dumy  Mrs.A.Ilka  0722332694
17,Hegalla b dumy  Mr.N.N.Kamal Kumara  0719090729
15,Duwemodara  b dumy  Miss.K.H.N.Lakmali  

15,Duwemodara

24B,Katuwila

 b dumy  Mr.Y.K.D.S.M.Udawaththa  0718990877

 

Samurdhi Officers  – Ahungalla Zone

 

GN Division   Name of Samurdhi Officer Telephone Number
 24 , Galwehera b dumy  Mr . L.Kapila  0775570026
 18A,Middaramulla b dumy  Mrs.S.H.Geetha Samanthi De Silva  0775570026
 19,Wellabada b dumy  Mr.Sujith Rohitha De Silva  0779537805
 19A,Wathuregama b dumy  Mr.D.Nayana Susantha De Silva  0776121088
19B,Makubura b dumy Mrs.H.Renuka De Silva 07144494094
19C,Kadiragonna b dumy Mrs.E.Mala Jayanthi De Silva 0773943686
20A,Pathegamgoda b dumy Mr.N.Ranjith De Silva 0778189058
21A,Weliwathugoda b dumy Mrs.G.W.P.Gimhani  0779137249
24C,Bogahapitiya b dumy Mr.Sarath Kumara Ranchagoda 0713764366
18,Ahungalla b dumy Mr.W.Nimaladasa  0757488913

Samurdhi Officers - Balapitiya Zone

 

GN Division   Name of Samurdhi Officer Telephone Number
 21,Galmangoda  b dumy  Mr.Ajith Deshapriya De Silva  0771358769
 21E,Alathota  b dumy  Mr.M.H.M.Athik   0775569743
 89,Balapitiya  b dumy  Mr.W.Ajith Roy  0779201895
 88B,Randhobe Dakuna  b dumy  Mr.K.Kapila  0770159500
 89B,Berathuduwa  b dumy  Mrs.D.Nadhira Damayanthi De Silva  0718179621
90,Wadaduwa  b dumy Mr.N.Nihal Chandra DE silva   0721889994
89A,Walagedara  b dumy Mr.Amarananda De Silva  
20B,Brahagmanawaththa Dakuna  b dumy  Mrs.R.Prinsi Suwinitha De Silva  0778852546
87B,Adadola  b dumy  Mrs.G.R.D.Rohini  0775233639

 

Samurdhi Officers - Watugedara Zone

GN Division   Name of Samurdhi Officer Telephone Number
 87E,Wadumulla  b dumy  Mrs.A.W.M.Dhammi Surangika  
 21B,Heenatiya Uthura  b dumy  Mrs.S.K.Arsha Imali De Silva  0756721781
 87,Paragahathota  b dumy  Mrs.D.M.G.Priyani Chandrika  0721896790
 87F,Kuruduwaththa  b dumy  Mr.L.Saman Manosha De Silva  0775349692
 87C,Wathugedara  b dumy  Mrs.W.M.Sumiththa Sudarshani  0776203943
87H,Patiwaththa b dumy Mrs.W.M.Nirosha Nilmini 0778594709
88A,Kandegoda b dumy Mrs.W.A.Himali Dewika 0778513203
88A,Wathugedara Dakuna b dumy Mrs.Pushpa Malani 0775127039
87D,Sinigoda b dumy Mr.A.Saman Kumara 0778101121
88C,Bogahawaththa b dumy Mr.B.P.B.Nihal 0776961544
21C,Heentiya Dakuna b dumy Mrs.S.M.N.D.Chandrasiri   

News & Events

Scroll To Top