සමෘද්ධි නිලධාරී  කොස්ගොඩ කලාපය

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශය    සමෘද්ධි නිලධාරී නම  දු.ක අංකය
 24 ඩී පතිරාජ --පෙදෙස  b dumy  කේ.සිරියලතා මිය  0716008667
 24 ඒ පොල්අතුපළාත  b dumy  ඒ.තුෂාරී ප්‍රදීපිකා මෙන්ඩිස් මිය  0779739333
 16 ඒ පැලෑගස්පළාත  b dumy  අයි. ඩි.චම්පිකා ජයරත්න මිය  0710189513
 16 බී වතුරවෙල  b dumy  ජි.චමින්ද ද සිල්වා මයා  0779126586
 16 සී බොරළුකැටිය  b dumy  ඩබ්.එම්.ගුණසිරි පුෂ්පකුමාර මයා  0722162710
 16 ඩි නානතොටපළාත  b dumy  ශාන්ත විජේරත්න මයා  0774179706
 17 ඒ , කොස්ගොඩ  b dumy  එච්.පියල් ජයන්ත ද සිල්වා මයා  0719306797
17 බී මහපිටිය b dumy ඒ.ඉල්කා මිය 0722332694
17 හෑගල්ල b dumy එන්.එන්.කමල් කුමාර මයා 0719090729
15 දුවේමෝදර b dumy කේ.එච්.එන්.ලක්මාලී මෙනවිය  
15 දුවේමෝදර 24 බී කටුවිල b dumy යු.කේ.ඩි.එස්.එම්.උඩවත්ත මයා 0718990877

සමෘද්ධි නිලධාරී  අහුන්ගල්ල කලාපය

  

 ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශය     සමෘද්ධි නිලධාරී නම   දු.ක අංකය
 24 ගල්වෙහෙර  b dumy  එල්.කපිල මයා  0775570026
 18 ඒ මිද්දරමුල්ල  b dumy  එස්.එච්.ගීතා සමන්ති ද සිල්වා මිය  0779537805
 19 වැල්ලබඩ  b dumy  එන්.සුජිත් රෝහිත ද සිල්වා මයා  0776121088
 19 ඒ වතුරේගම  b dumy  ඩි.නයන සුසන්ත ද සිල්වා මයා  0714494094
 19 බී මාකුඹුර  b dumy  එච්.රේණුකා ද සිල්වා මිය  0773943686
 19 සී කඳිරගොන්න  b dumy  ඊ.මාලා ජයන්ති ද සිල්වා මිය  0778189058
 20 ඒ පාතේගම්ගොඩ  b dumy  එන්.රංජිත් ද සිල්වා මයා  0779137249
21 ඒ වැලිවතුගොඩ b dumy ජි.ඩබ්.පි.ගිමිහානි මිය  
24 සී බෝගහපිටිය b dumy සරත් කුමාර රංචාගොඩ මයා 0713764366
18 අහුන්ගල්ල b dumy ඩබ්.නිමලදාස ද සිල්වා මයා 0757488913

 

 

සමෘද්ධි නිලධාරී  බළපිටිය කලාපය

 ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශය     සමෘද්ධි නිලධාරී නම   දු.ක අංකය
 21 ගල්මන්ගොඩ  b dumy  ආර්.අජිත් දේශප්‍රිය ද සිල්වා මයා  0771358769
 21 ඊ ඇළතොට  b dumy  එම්.එච්.එම්.අතීක් මයා  0775569743
 89 බළපිටිය  b dumy  ඩබ්.අජිත් රෝයි මයා  0779201895
 88 බී රන්ෙදාෙඹ් දකුණ  b dumy  කේ.කපිල මයා  0770159500
 89 බී බේරතුඩුව  b dumy  ඩි.නදිරා දමයන්ති ද සිල්වා මිය  0718179621
 90 වඳදූව  b dumy  එන්.නිහාල් චන්ද්‍ර ද සිල්වා මයා  0721889994
 89 ඒ වලගෙදර  b dumy  ඒ.අමරානන්ද ද සිල්වා මයා  077936581
20 බී බ්‍රාහ්මණවත්ත-දකුණ b dumy ආර්.ප්‍රින්සි සුවිනීතා ද සිල්වා මිය 0778852546
87 බී ආදාදොළ b dumy ජි.ආර්.ඩි.රෝහිණි මිය 0775233639

සමෘද්ධි නිලධාරී වතුගෙදර කලාපය

 

 ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශය     සමෘද්ධි නිලධාරී නම   දු.ක අංකය
 87 ඊ වඩුමුල්ල  b dumy  ඒ.ඩබ්.එම්.ධම්මි සුරංගිකා මිය  072258635
 21 බී හිනටිය උතුර  b dumy  එස්.කේ.අර්ෂා ඉමාලි ද සිල්වා මිය  0756721781
 87 පරගහතොට  b dumy ඩි.එම්.ජි.ප්‍රියානි චන්ද්‍රිකා මිය  0721896790
 87 එෆ් කුරුදුවත්ත  b dumy  එල්.සමන් මනෝෂ ද සිල්වා මයා  0775349692
 87 සී වතුගෙදර  b dumy  ඩබ්.එම්.සුමිත්තා සුදර්ශනි මිය  0776203943
 87 එච් පැටිවත්ත  b dumy  ඩබ්.එම්.නිරෝෂා නිල්මිණී මිය 0778594709
88 ඒ කන්දේගොඩ  b dumy  ඩබ්.ඒ.හිමාලි දේවිකා මිය  0778513203
87 ඒ වතුගෙදර-දකුණ b dumy කේ.පුෂ්පා මාලනී මිය 0775127039
87 ඩි සීනිගොඩ b dumy ඒ.සමන් කුමාර මයා 0778101121
88 සී බෝගහවත්ත b dumy බී.පි.බී.නිහාල් මයා 0776961544
21 සී හිනටිය දකුණ b dumy එස්.එම්.එන්.ඩි.චන්ද්‍රසිරි මිය  

 

 

News & Events

08
පෙබ2019

ඉඩම් කච්චේරි 2019 මූලික සමීක්ෂණය

බළපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයෙන් ඉඩම් කච්චේරි 2019 ...

Scroll To Top