සංචරන සීමා පනවා ඇති කාලයේ නිවසට ගෙන ගොස් භාණ්ඩ ලබා දිය හැකි වෙළදසැල් තොරතුරු ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය බලපිටිය

විස්තර ‌සදහා

 ජංගම ‌ වෙළදාම සදහා බලපත්‍රලාභී වෙළදුන්ගේ තොරතුරු  බලපිටිය  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

විස්තර සදහා

නිරෝධායනය වන පවුල් සඳහා රු:5000/- ක බඩු මල්ලක් ලබාදීම.

නිරෝධායනය වන පවුල් සඳහා රු:5000/- ක බඩු මල්ලක් ලබාදීමේ පළමු අදියර යටතේ පවුල් 281 සඳහා ලබා දී ඇති අතර පවුල් 14ක් සඳහා රු:5000/- බැගින් වූ බඩු මලු 02ක් ද ලබා දී ඇත. දෙවන අදියර යටතේ රු:5000/- ක බඩු මල්ල ලබා දීමේ කටයුතු 2020.11.12 සහ 2020.11.13 දින සිදු කිරීමට නියමිතය. මීට අමතරව  ප්‍රමාද දෝෂයක් මත එම බඩු මල්ල ලැබීම මගහැරී ඇත්නම් එම පුද්ගලයන්ගේ තොරතුරු නැවත ලබා ගැනීමට කටයුතු සිදු කරමින් පවතින බැවින් මගහැරුනු අයෙකුත් වුවහොත් වහාම ග්‍රාම නිලධාරී හෝ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක නිලධාරී දැනුවත් කිරීමට කාරුණික වන්න.

 

 

*****************************************************************************************************************************************************************

The public is advised to follow the following guidelines to prevent the disease from developing into an epidemic, as a significant number of coronary cases have been detected in Sri Lanka by 15.03.2015. For more information visit the epidemiology web site here.

http://www.epid.gov.lk/

We kindly request all the people of Balapitiya Division to submit their concerns to the following addresses and telephone numbers to ensure that your services are rendered safe and speedy in the face of coronavirus.

Problem Related Section Email address Phone number
For Samurdhi relief issues  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  0912258422
For issues related to Adult Allowance, Kidney Aid, Cancer Aid, Disability Allowance, Nutrition Allowance of Pregnant Mothers  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  0912258383
For issues related to birth, marriage and death registration  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  0715282464
For problems relating to ID preparation This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0775722955
For issues relating to Issuing Revenue License This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0914944858
Other issues This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0912259438

 

NOTE :

We kindly request you to make an appointment by calling the following email / telephone numbers before returning to the office regarding the issues. 

************************************************************************************************************************************************************************

If there any suspected person of having a corona virus who have been visiting their home without being quarantined in your area or grama niladhaarii division, please inform to your Grama Niladhari, Family Health Services Officer or PHI immediately. Or you can call the following telephone numbers at the Special Information Center located at our Divisional Secretariat.

0718991298 - Administrative Grama Niladhari.

0768377233 - Medical Officer of Health.

************************************************************************************************************************************************************************

News & Events

11
Nov2020

Dry Food

නිරෝධායනය වන පවුල් සඳහා රු:5000/- ක බඩු...

News & Events

11
Nov2020

Dry Food

නිරෝධායනය වන පවුල් සඳහා රු:5000/- ක බඩු...

06
Jul2020

Advice for Controlling Corona Virus

The public is advised to follow the...

19
Apr2020

Reporting Issues

We kindly request all the people of...

Scroll To Top