බළපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයෙන් ඉඩම් කච්චේරි 2019  මූලික සමීක්ෂණය  පහත සදහන් දින වලදී පැවැත්නීමට නියමිතය.

දිනය ග්‍රම නිලධාරි වසම  වේලාව  පැවැත්වෙන ස්ථානය
මැයි 23

 87ඒ  - දකුණු වතුගෙදර

87සී  -  වතුගෙදර

87ඩී  -  සීනිගොඩ

87එච් - පැටිවත්ත

 

 

පෙ.ව. 9.00 සිට

පෙ.ව.9.00 - 10.00

පෙ.ව.10.00 - පෙ.ව.11.30

පෙ.ව.11.30 - ප.ව.12.15

 

 

වතුගෙදර මුදලින්දාරාම විහාරය

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

News & Events

08
පෙබ2019

ඉඩම් කච්චේරි 2019 මූලික සමීක්ෂණය

බළපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයෙන් ඉඩම් කච්චේරි 2019 ...

Scroll To Top