2018 වර්ෂය තුලදී අපගේ අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය හා එම වර්ෂය තුල සත්‍ය වශයෙන් සිටි කාර්ය මණ්ඩලය පහත පරිදි විය.

තනතුර මධ්‍යම රජය පුරප්පාඩු පළාත් සභා පුරප්පාඩු
අනුමත දැනට සිටින අනුමත දැනට සිටින
ප්‍රාදේශීය ලේකම් 01 01 - - - -
සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් 01 01 - - - -
ගණකාධිකාරී 01 01   - - -
සහකාර අධ්‍යක්ෂ - සැලසුම් 01 01 - - - -
පරිපාලන නිලධාරී 01 01   - - -
අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් 01 01 - - - -
රාජ්‍ය කළමනාකරණ සේවය 30 24 06 - - -
විශ්‍රාම වැටුප් නිලධාරී 01 01   - -  
භාෂා පරිවර්තක 01 - 02 - - -
රියදුරු 02 02 - - - -
කාර්යාල කාර්ය සහායක 06 06 - - - -
තොරතුරු තාක්ෂණ හා සන්නිවේදන සේවාව 01 01 - - - -

ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් හා ග්‍රාම නිලධාරීන් Click Hear

තනතුර  මධ්‍යම රජය  පුරප්පාඩු  පළාත් සභා  පුරප්පාඩු 
අනුමත දැනට සිටින අනුමත දැනට සිටින
ග්‍රාම නිලධාරීන් 52 46 06 - - -
සමාජ සේවා නිලධාරීන් 01 01 -     -
ග්‍රාම සංවර්ධන නිලධාරීන් - - - 01 01  
ළමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන නිලධාරී 01 01 - - - -
විද්‍යා හා තාක්ෂණ නිලධාරී 01 01   - - -
මානව සම්පත් සංවර්ධන සහකාර 01 01 - - - -
මුල් ළමාවිය සංවර්ධන සහකාර 01 01 - - - -
සංස්කෘතික නිලධාරී 01 01 -     -
සමාජ සංවර්ධන සහකාර 01 01   - - -
බෞද්ධ කටයුතු සමායෝජක 03 03 - - - -
සංවර්ධන නිලධාරී(උපදේශන)  01 01 - - - -
සංවර්ධන නිලධාරී(කෘෂි කර්ම) 03 03   - - -
ජාතික ඒකාබද්ධතා ප්‍රවර්ධන සහකාර 01 01   - - -
වනිතා සංවර්ධන නිලධාරී 01 01 - - - -
සංවර්ධන නිලධාරී (පු.ලි.දෙ) 02 02 -   -  
ක්‍රීඩා නිලධාරී 01 01 -     -
ජනපද නිලධාරී 01 01 -     -
සංවර්ධන සම්බන්ධීකාරක 01 01 - - - -
කාර්මික නිලධාරී 04 04 -      

සංවර්ධන නිලධාරී (EDO)

60 59 01 - - -
ඉඩම් පරිහරණ සැලසුම් සහකාර 01 01 - - - -
සංවර්ධන නිලධාරී (ආයුර්වේද) 01 01 - - - -
ආපදා කළමණාකරන නිලධාරී 01 01   - - -

News & Events

08
පෙබ2019

ඉඩම් කච්චේරි 2019 මූලික සමීක්ෂණය

බළපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයෙන් ඉඩම් කච්චේරි 2019 ...

Scroll To Top