ග්‍රාම නිලධාරී වසම් අනුව ජනගහනය

ග්‍රාම නිළධාරී වසම මුළු ජනගහනය
 දූවේ මෝදර  1615
 නාපේ  1635
 පැළෑගස් පලාත  1689
 වතුරවෙල  1342
බොරළුකැටිය 2182
නානතොට පලාත 3337
හෑගල්ල පියගම 1225
කොස්ගොඩ 1379
මහපිටිය 864
කුඩා ගොඩගම 766
ගොඩපිටිය 348
අහුන්ගල්ල 1622
මිද්දර මුල්ල 1427
වැල්ලබඩ 779
වතුරේගම 1171
මාකුඹුර 1250
කදිරගොන්න 1079
බ්‍රාහ්මණවත්ත උතුර 1892
පාතේගම්ගොඩ 2893
බ්‍රාහ්මණවත්ත දකුණ 1909
ගල්මන්ගොඩ 1692
වැලිවතුගොඩ 1734
හීනටිය උතුර 1201
හීනටිය දකුණ 1019
මහලදූව 976
ඇලතොට 1222
වැලිතර 1190
මාදුව 720
ගල්වෙහෙර 1212
පොල්අතුපළාත 1024
කටුවිල 805
බෝගහපිටිය 1619
පතිරාජ පෙදෙස 1137
පතිරාජගම 2166
පරගහතොට 1795
දකුණු වතුගෙදර 898
ආදාදොළ 2796
වතුගෙදර 2423
සීනිගොඩ 2841
වඩුමුල්ල 1465
කුරුදුවත්ත 1335
විහාරගොඩ 1466
පැටිවත්ත 1623
රන්දොඹේ දකුණ 1387
කන්දගොඩ 1248
රන්දොඹේ උතුර 1826
බෝගහවත්ත 1211
බළපිටිය 2451
වලගෙදර 1803
බේරතුඩුව 1334
වදදූව 1295
මහකරාව 1115

ස්ත්‍රී/ පුරුෂභාවය අනුව ජනගහනය

ග්‍රාම නිළධාරී වසම ස්ත්‍රී පුරුෂ මුළු ජනගහනය
 දූවේ මෝදර  907  708  1615
 නාපේ  855  780  1635
 පැළෑගස් පලාත  876  813  1689
 වතුරවෙල  698  644  1342
 බොරළුකැටිය  1105  1077  2182
නානතොට පලාත 1803 1534 3337
හෑගල්ල පියගම 668 557 1225
කොස්ගොඩ 780 599 1379
මහපිටිය 439 425 864
කුඩා ගොඩගම 431 335 766
ගොඩපිටිය 181 167 348
අහුන්ගල්ල 855 767 1622
මිද්දර මුල්ල 809 618 1427
වැල්ලබඩ 409 370 779
වතුරේගම 608 563 1171
මාකුඹුර 651 599 1250
කදිරගොන්න 531 548 1079
බ්‍රාහ්මණවත්ත උතුර 968 924 1892
පාතේගම්ගොඩ 1582 1311 2893
බ්‍රාහ්මණවත්ත දකුණ 1002 907 1909
ගල්මන්ගොඩ 862 830 1692
වැලිවතුගොඩ 957 777 1734
හීනටිය උතුර 623 578 1201
හීනටිය දකුණ 533 486 1019
මහලදූව 504 472 976
ඇලතොට 633 589 1222
වැලිතර 593 597 1190
මාදුව 367 353 720
ගල්වෙහෙර 639 573 1212
පොල්අතුපළාත 529 495 1024
කටුවිල 431 374 805
බෝගහපිටිය 841 778 1619
පතිරාජ පෙදෙස 572 565 1137
පතිරාජගම 1153 1013 2166
පරගහතොට 933 862 1795
දකුණු වතුගෙදර 453 445 898
ආදාදොළ 1407 1389 2796
වතුගෙදර 1273 1150 2423
සීනිගොඩ 1231 1610 2841
වඩුමුල්ල 774 691 1465
කුරුදුවත්ත 720 615 1335
විහාරගොඩ 799 667 1466
පැටිවත්ත 905 718 1623
රන්දොඹේ දකුණ 712 675 1387
කන්දගොඩ 600 648 1248
රන්දොඹේ උතුර 921 905 1826
බෝගහවත්ත 637 574 1211
බළපිටිය 1330 1121 2451
වලගෙදර 957 846 1803
බේරතුඩුව 722 612 1334
වදදූව 640 655 1295
මහකරාව 571 544 1115

News & Events

08
පෙබ2019

නව ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීම

බළපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නව සිව් මහල්...

Scroll To Top