ප්‍රාදේශීය ලේකම්

08  නම බී.පී.එස්.අනුරාධි මිය
සුදුසුකම්
 • විද්‍යාවේදී උපාධිය (දෙවන පෙළ ඉහළ) රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලය

 • ශාස්ත්‍රපති උපාධිය (සමාජ විද්‍යාව) කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලය
රැකියා ඉතිහාසය
 • සහකාර කොමසාරිස් (සමූපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව - දකුණු පළාත)

 • සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් - කරන්දෙණිය

 • සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් - ඇල්පිටිය

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

img568 1

නම ආර්.එම්.අයි.බී.එම්.සී.බී.ජයසිංහ මයා
සුදුසුකම්
 • විද්‍යාවේදී ගෞරව උපාධිය
 • සහකාර අධ්‍යක්ෂ (වෘත්තීය පුහුණු) යෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

 • කළමණාකරු(තාක්ෂණ වෘත්තිකයන් පුහුණු කිරීමේ ආයතනය) යෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

 • සහකාර ලේකම්(පාලන) යෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය
රැකියා ඉතිහාසය
 • සහකාර ලේකම් නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යාංශය
 • සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් - බළපිටිය

පරිපාලන නිලධාරී

නම කේ.ටී.ඩී.කේ.කාරියවසම්
සුදුසුකම්
 • Bsc(Pub.Mgt.) ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය.

 

රැකියා ඉතිහාසය
 • පරිපාලන නිලධාරී - විද්‍යා තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍යාංශය - 2010.04.03 - 2019.03.17
 • පරිපාලන නිලධාරී - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, බලපිටිය - 2019.03.18 දින සිට.

ගණකාධිකාරි

  නම ඩබ්.ඩි.එස්.නිසංසලා
සුදුසුකම්  
රැකියා ඉතිහාසය  

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

   නම ඩි.ටි.ආර් ඉන්දික පෙරේරා
සුදුසුකම්
 • ශාස්ත්‍රවේදී ගෞරව.ශාස්ත්‍රවේදී ගෞරව.
 • පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමා.
රැකියා ඉතිහාසය
 • භූවිද්‍යා පතල් කැනීම් කාර්යංශය - පරියේශණ නිලධාරි.
 • භූවිද්‍යා පතල් කැනීම් කාර්යංශය - පරියේශණ නිලධාරි.
 • කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය - විමර්ශණ නිලධාරි.
 • අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය උප ගුරු.

පරිපාලන නිලධාරී (ග්‍රාම නිලධාරි)

    නම සි.ආර් වික්‍රමසිංහ
සුදුසුකම්
රැකියා ඉතිහාසය
 • ග්‍රාම නිලධාරි - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - බළපිටිය

 

News & Events

19
අප්‍රේ2020

ගැටළු වාර්තා කිරීම

කොරෝනා වසංගත තත්වය හමුවේ ඔබගේ සේවාවන්, සෞඛ්‍යාරක්ෂිතව...

Scroll To Top