ප්‍රාදේශීය ලේකම්

BPS Anuradhi  නම බී.පී.එස්.අනුරාධි මිය
සුදුසුකම්
 • විද්‍යාවේදී උපාධිය (දෙවන පෙළ ඉහළ) රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලය

 • ශාස්ත්‍රපති උපාධිය (සමාජ විද්‍යාව) කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලය
රැකියා ඉතිහාසය
 • සහකාර කොමසාරිස් (සමූපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව - දකුණු පළාත)

 • සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් - කරන්දෙණිය

 • සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් - ඇල්පිටිය

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

b dumy

නම ආර්.එම්.අයි.බී.එම්.සී.බී.ජයසිංහ මයා
සුදුසුකම්
 • විද්‍යාවේදී ගෞරව උපාධිය
 • සහකාර අධ්‍යක්ෂ (වෘත්තීය පුහුණු) යෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

 • කළමණාකරු(තාක්ෂණ වෘත්තිකයන් පුහුණු කිරීමේ ආයතනය) යෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

 • සහකාර ලේකම්(පාලන) යෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය
රැකියා ඉතිහාසය
 • සහකාර ලේකම් නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යාංශය
 • සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් - බළපිටිය

පරිපාලන නිලධාරී

b dumy නම ජේ.කේ.ඩී.සමදරා ජයවීර මිය
සුදුසුකම්

 

 • ශ්‍රාස්ත්‍රවේදි උපාධිය

 

රැකියා ඉතිහාසය
 • රාජ්‍ය කළමණාකාර සහකාර - රීදිමාලියද්ද ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය
 • රාජ්‍ය කළමණාකාර සහකාර - අක්මීමන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය
 • රාජ්‍ය කළමණාකාර සහකාර - දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය , ගාල්ල
 • පරිපාලන නිලධාරි - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,බළපිටිය

ගණකාධිකාරි

 img 0001 නම ඩී.එච්.ආර්.එන්.පේමතුංග මිය
සුදුසුකම්
 • විද්‍යාවේදී කළමනාකරණ (රාජ්‍ය) විශේෂ උපාධිය
 • වරලත් ගණකාධිකරණ ආයතනයේ ආවසරික විභාග සමත් වීම
රැකියා ඉතිහාසය
 • ගණකාධීකාරි - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,පාලින්ද නුවර
 • ගණකාධිකාරි - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, අම්බලන්ගොඩ
 • ගණකාධිකාරි - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,බළපිටිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

  IROSHA HINIDUMAGE නම ඉරෝෂා හිනිදුමගේ මිය
සුදුසුකම්
 • කෘෂිකර්ම (විද්‍යාවේදී) උපාධිය
රැකියා ඉතිහාසය
 • සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) - බළපිටිය

පරිපාලන නිලධාරී (ග්‍රාම නිලධාරි)

   b dumy නම ඒ.ජේ.එස්.ද සිල්වා මයා
සුදුසුකම්
 •  අ.පො.ස.(උ/පෙළ)
රැකියා ඉතිහාසය
 • ග්‍රාම නිලධාරි - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - බළපිටිය

 

News & Events

02
ජූලි2019

ලංසු සදහා ආරාධනයයි

ලංසු සදහා ආරාධනයයි ආගමික ස්ථාන සදහා ධාරිතාවය...

Scroll To Top