ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ   සංවර්ධන නිලධාරීගේ නම  දුරකතන අංකය 
 15, දූවේමෝදර  b dumy  අලගියාහන්දි සුරේනි අජන්තිකා ද සිල්වා  0773656150
 16, නාපේ  b dumy  තුසෙව්වාහන්දි ශීලා චන්ද්‍රිකා ද සිල්වා  0777346014
16 ඒ,පැළෑගස්පළාත  b dumy  හල්වල හේවගේ රෝහිත සේනාරත්න  0770059396
 16 බී, වතුරවෙල  b dumy  ඉෂානි උදයන්ති සේනානායක  

0713036992

0713036992
16 සී, බොරළුකැටිය  b dumy  රණසිංහ චතුරිකා දිල්රුක්ෂි  0717044077
16 ඩී, නානතොට පළාත  b dumy  හීතක ආශා දිලානි ද සොයිසා  

0702571583

0783495882
17, හෑගල්ල, පියගම  b dumy  දෙවරාහන්දි මංජුලා ද සිල්වා  0714436631
17 ඒ, කොස්ගොඩ b dumy හෙට්ටි ආරච්චිගේ ශ්‍රියානි රුක්ෂිලා 0778665031
17 බී, මහපිටිය b dumy මනික්කුවාවඩු පියුමා ප්‍රින්සි සෙනෙවිරත්න 0718990510
17 සී, කුඩාගොඩගම b dumy දෑලත් දිලිනි චාමරී ද සොයිසා 0771033805
 17 ඩී, ගොඩපිටිය  b dumy  කුවින්දා හන්දි සුගන්ති දිල්ශාකා ද සිල්වා  0711425909
 18, අහුන්ගල්ල  b dumy  සොයිසාගේ කුමුදු චන්දිමා කුමාරි  0715783905
 18 ඒ, මිද්දරමුල්ල  b dumy  කළුගලගේ දේවිකා තරංගනී  0777131580
 19, වැල්ලබඩ  b dumy  මුතුවාදුර ලක්ෂි හිරුදිනි ද සිල්වා  0772381845
 19 ඒ, වතුරේගම  b dumy  යගමුණි දුමින්ද මෙන්ඩිස්  0773344870
 19 බී, මාකුඹුර  b dumy  තිරිමාදුර සුදේශනී අනුරුද්ධිකා ද සොයිසා  0775217181
19 සී, කදිරගොන්න  b dumy ශිරෝමි දයාමලී කලංසූරිය ආරච්චි  0773353411
 20, බ්‍රාහ්මණවත්ත (උ)  b dumy  හෙට්ටියාහන්දි අරුණ වසන්ත කුමාර අමරසේකර  0771118384
20 ඒ, පාතෙගම්ගොඩ  b dumy මුතුමුණි අයේෂා සමන්මලී ද සිල්වා 0779398352
20 බී, බ්‍රාහ්මණවත්ත (ද)  b dumy මනෝරි වික්‍රමසේකර රාජපක්ෂ 0771247506
 21, ගල්මන්ගොඩ  b dumy  උඩුමලගල ආරච්චිගේ නිලූකා උදය කුමාරි  0715828667
 21 ඒ, වැලිවතුගොඩ  b dumy  බෝදියා බදුගේ අනෝමා වසන්ති පෙරේරා  0775344281
21 බී, හීනටිය (උ) b dumy දේවේන්ද්‍ර ආචාරිගේ ගයනි ප්‍රදීපිකා 0777928355
21 සී, හීනටිය (ද) b dumy හේවා පස්ගොඩගේ මංගලිකා 0727797413
21 ඩී, මහලදූව b dumy රාජපක්ෂ මනික්කු නම්බි ඉරේෂා දමයන්ති 0714694968
21 ඊ, ඇලතොට b dumy තෙව්වාහන්දි සංජීව පුබුදු පියතිස්ස ද සිල්වා 0772799464
22, වැලිතර b dumy කාංචනා ප්‍රියදර්ශනී 0711988856
23, මාදූව b dumy ලත්තුවාහන්දි දර්ෂිකා ලක්මිණී 0727854917
24, ගල්වෙහෙර b dumy හෙම්බුගේ චතුරංගි දර්ෂිකා 0775109466
24 ඒ, පොල්අතුපළාත b dumy මෙස්ත්‍රි නිරංෂි රුක්ෂිලා ද සිල්වා

0772606096

0713189307
24 බී, කටුවිල b dumy ධර්මකීර්ති මදූෂා දිල්හානි පෙරේරා 0777470491
24 සී, බෝගහපිටිය b dumy යගම සුසිලා ද සිල්වා 0727436862
24 ඩී, පතිරාජපෙදෙස b dumy අගම්පොඩි සසිකා චමන්ති මෙන්ඩිස් 0771386097
24 ඊ, පතිරාජගම b dumy පෙරුමාවසන් නිමේෂා සුභාෂිනී 0717548405
87, පරගහතොට b dumy හෙට්ට්ආරච්චිගේ  ඉරේෂා රාජිනී ගුණවර්ධන 0776783833
87 ඒ, දකුණ වතුගෙදර b dumy සල්ගමුව හේවගේ මල්ෂා සුරාජි 0765627633
87 බී, ආදාදොළ b dumy ගුස්තිඤ්ඤාදුර රංගි වරුණිකා ද සිල්වා 0767608276
87 සී, වතුගෙදර b dumy ඉනෝකා පුෂ්පකුමාරි ජයසේකර 0718282701
87 ඩී, සීනිගොඩ b dumy ගුරු ක්‍රිස්තෝම්බු අචිනි සෙව්වන්දි සිල්වා 0714744335
87 ඊ, වඩුමුල්ල b dumy වීරද්දන සමාජ් හසන්ත ද සිල්වා 0774741357
87 එෆ්, කුරුඳුවත්ත  b dumy  හොඳමුණි මුජිතා ද සොයිසා සිරිවර්ධන  0718284074
 87 ජී, විහාරගොඩ  b dumy  මුණසිංහ මදූෂා සඳමාලි ද සොයිසා  0712282817
 87 එච්, පැටිවත්ත  b dumy  කාරියවසම් මනෝජ් කුමාර ද සිල්වා  0783901302
 88, රන්දොඹේ දකුණ  b dumy    
88 ඒ,කන්දෙගොඩ  b dumy  මාධවී වික්‍රමසේකර රාජපක්ෂ  0774741357
 88 බී, රන්දොඹේ උතුර  b dumy  තිරිමාදුර සමන්තිකා උදයාංගනී මෙන්ඩිස්  0774658651
88 සී,බෝගහවත්ත  b dumy  කිරාකංකානි  ආශා නිලන්ති ද සිල්වා  0712227254
 89, බළපිටිය  b dumy  පෙට්ටගම් රංගා කංචනී ද සිල්වා  0702721231
89 ඒ, වලගෙදර b dumy ටිකිරි හැන්නදිගේ ක්‍රිෂාන්තා නිරෝෂනී 0713469507
89 බී, බේරතුඩුව b dumy විජේමුනි සදනා විශ්වනී ද සිල්වා 0779630622
90, වඳදූව b dumy නම්මුනි දුමේෂා දිල්හානි මෙන්ඩිස් 0715263155
90 ඒ, මහකරාව b dumy කාරියවසම් බෝවිතන්ත්‍රි චන්දිමා ජානකී 0718393763

News & Events

08
පෙබ2019

නව ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීම

බළපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නව සිව් මහල්...

Scroll To Top