සම්බන්ධ කරගත හැකි ස්ථානය ලිපිනය දුරකථන අංකය
ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය විද්‍යා මාවත, කොළඹ 07 +94 112 665 352
ජාතික ආපදා සහන සේවා මධ්‍යස්ථානය විද්‍යා මාවත, කොළඹ 07 +94 112 665 258
ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය විද්‍යා මාවත, කොළඹ 07 +94 112 136 136
+94 112 670 070
+94 112 136 100
ආපදා සහන නිලධාරී ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, බලපිටිය  
 නාය යෑම් සම්බන්ධ විමසීම්    

+94 11 2588945

+94 11 2501834

පොලිස් හදිසි දුරකථන ඇමතුම් අංකය   119

News & Events

02
ජූලි2019

ලංසු සදහා ආරාධනයයි

ලංසු සදහා ආරාධනයයි ආගමික ස්ථාන සදහා ධාරිතාවය...

Scroll To Top