2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත යටතේ බළපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ තොරතුරු දැන ගැනීම සඳහා පත්කර ඇති නිලධාරින්

 

තොරතුරු නිලධාරියා

ආර්.එම්.අයි.බි.එම්.සි.බි. ජයසිංහ මයා

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, බළපිටිය.

සම්බන්ධ කර ගත හැකි දුරකථන අංක - 0912255596 , 0914944857

        ජංගම දුරකථනය  0716768808

විද්‍යුත් තැපෑල - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

අභියාචනා නිලධාරියා

බී.පී.එස්.අනුරාධි මිය,

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, බළපිටිය.

සම්බන්ධ කර ගත හැකි දුරකථන අංක - 0912258383 , 0914944856

       ජංගම දුරකථනය  0714932235

විද්‍යුත් තැපෑල - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත 

තොරතුරු ලබා ගැනීමේ අයදුම් පත්‍රය (RTI 01)

 

 

News & Events

08
පෙබ2019

ඉඩම් කච්චේරි 2019 මූලික සමීක්ෂණය

බළපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයෙන් ඉඩම් කච්චේරි 2019 ...

Scroll To Top