කාර්යාලීය දුරකථන අංකය

  +94 912 259 438

කාර්යාලීය   ෆැක්ස් අංකය

   +94 912 258 383

 

නම   තනතුර දුරකතන අංකය ජංගම දුරකතන අංකය
බී.පී.එස්.අනුරාධි BPS Anuradhi  ප්‍රාදේශීය ලේකම් +94 912258383   / +94 914944856 071 4932235

ආර්.එම්.අයි.බී.එම්

සී.බී.ජයසිංහ
  සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් +94 912255596 / +94 914944857  071 6768808

ඩී.එච්.ආර්.එන්පේමතුංග

 img 0001 ගණකාධිකාරී  +94 914944858  071 8472387
ඉරෝෂා හිනිදුමගේ              IROSHA HINIDUMAGE සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) +94 914944859  071 8288768
කේ.ටී.ඩී.කීර්තිරත්න මයා   පරිපාලන නිලධාරී +94 912259438  071 4887355
උදිත  ද  සොයිසා  මයා      පරිපාලන නිලධාරී (ග්‍රාම නිලධාරී)  +94 912258383  071 4399741
කේ.ජී.චාන්දනි ද සිල්වා  Chandani

සමෘද්ධි මූලස්ථාන        කළමණාකරු

+94 912258422  
   

සමෘද්ධි මහ සංගම්       

කළමනාකරු

+94 912256356  

News & Events

08
පෙබ2019

ඉඩම් කච්චේරි 2019 මූලික සමීක්ෂණය

බළපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයෙන් ඉඩම් කච්චේරි 2019 ...

Scroll To Top