කාර්යාලීය දුරකථන අංකය

  +94 912 259 438

නම තනතුර දුරකතන අංකය ෆැක්ස් අංකය
බී.පී.එස්.අනුරාධි ප්‍රාදේශීය ලේකම් +94 912258383   / +94 914944856 +94 91 225 83 83

ආර්.එම්.අයි.බී.එම්

සී.බී.ජයසිංහ
සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් +94 912255596 / +94 914944857  

ඩී.එච්.ආර්.එන්පේමතුංග

ගණකාධිකාරී  +94 914944858  
ඉරෝෂා හිනිදුමගේ             සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) +94 914944859  
ජේ.කේ.ඩී.සමදරා ජයවීර පරිපාලන නිලධාරී +94 912259438  
ඒ.ජේ.එස්.ද.සිල්වා පරිපාලන නිලධාරී (ග්‍රාම නිලධාරී)    
කේ.ජී.චාන්දනි ද සිල්වා

සමෘද්ධි මූලස්ථාන        කළමණාකරු

+94 912258422  
 

සමෘද්ධි මහ සංගම්       

කළමනාකරු

+94 912256356  

News & Events

08
පෙබ2019

නව ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීම

බළපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නව සිව් මහල්...

Scroll To Top