නම  ලිපිනය
ආබාධිත පුනරුත්ථාපන පදනම
 නුග සෙවන අවමංල්‍යාධාර සමිතිය  මොහොට්ටිවත්ත, බළපිටිය
 බන්ටි ද සොයිසා අනුස්මරන පදනම,  සුසිරි, ගාලුපාර, නාපේ, කොස්ගොඩ
 එක්සත් මරණාධාර සමිතිය  මරදාන, බළපිටිය
 සංවර්ධන පදනම  වඩුමුල්ල,වතුගෙදර
  පැරකුම් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය,  දෙටු ජනපදය, කොස්ගොඩ.
එකමුතු සුභ සාධක සමිතිය  පැටිවත්ත,වතුගෙදර
 ආයුර්වේද ලංකා සුභ සාධක හා මරණාධාර සමිතිය
නෙල්ලිගොඩ ඒකාබද්ධ සමාජ ආර්ථික සංවර්ධන සමිතිය
බේරතුඩුව මෙත්මග අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය
සුභසාධක හා අවමංගල්‍යාධාර සමිති බළපිටිය
සුමග ප්‍රජා සංවර්ධන පදනම 28/93, පාතමුල්ල, බළපිටිය
සමගි සුභ සාධක සංගමය නාපේ ,කොස්ගොඩ
බළපිටිය මෝදර සුභ සාධක අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය
එරෝරා ගම්මානයේ ප්‍රජාසේවා සංගමය එරෝරා ගම්මානය,  කොස්ගොඩ
Future For children යුනෙස්කෝ ගම්මානය නානතොට, කොස්ගොඩ
වතුරේගම නිවාස ප්‍රජා සුභසාධන සමිතිය
තරුණ එක්සත් සංවිධානය
පතිරාජ එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය රොබට් ද සොයිසා පාර, වලගෙදර, බළපිටිය.
බෝගහවත්ත සමාජ සුභසාධන සමිතිය බෝගහවත්ත,
රතුකුරුස නිවාස සංකීර්ණ සුභ සාධක සමිතිය
මාකුඹුර සමාජ සේවා පදනම
කටුවිල අරුණ සුභ සාධක සමිතිය
ඉදුරුවගේ පවුල් පදනම
පාතෙගම ලන්සියාවත්ත ප්‍රජා සුභ සාධක සමිතිය
බළපිටිය කර්මාන්ත හා සම්පත් සංවර්ධන සුභ සාධක සම්තිය
නානතොට ප්‍රජා සංවර්ධන පදනම සුභ සාධක සමිතිය
බළපිටිය ජනසෙත සුභ සාධක සමිතිය
බළපිටිය ජනසෙත සුභ සාධක සමිතිය
ශ්‍රී විජයාරාම අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය
කාන්තා සහයෝගීතා සංවිධානය
මිද්දරමුල්ල ආපදා කලමනාකරණ හා සමාජ සුභ සාධන සමිතිය
ජනදිරිය ප්‍රජා සංවර්ධන පදනම
වතුරවෙල ගැමුණු සුභ සාධක සංගමය
කිරිගොවීන්ගේ සුභ සාධක සමිතිය
සැනසිකා නිපුනතා සංවර්ධන පදනම
සුහද අනෝන්‍යාධාරසමිතිය
සහන අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය
ශ්‍රී විවේකාරාමස්ථ අනෝන්‍යාධාර සමිතිය
විජය ශ්‍රී මුදලින්දාරාම විහාරස්ථ මරණාධාර හා සුභ සාධක සමිතිය
කුරුදුවත්ත මරණාධාර සමිතිය
සුහද මිතුරු සංවිධානය
චන්න ශ්‍රී සාලිය මෙන්ඩිස් සුභ සාධන පදනම
 බළපිටිය නගරයේ ව්‍යාපාරික එකමුතුව  නො.21,  දුම්රියපොළ පාර,බළපිටිය
සීවක හිමි සහන පදනම සිරි විජයාරාමය කැකිරිවත්ත,  අහුන්ගල්ල
දෙල්ගහවත්ත එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර හා සුභ සාධක සමිතිය ආදාදොළ,වතුගෙදර
සුව සහණ පියස සුභ සාධක සමිතිය බදුවත්ත,වතුගෙදර
සමගි හිතමිතුරු සංසදය, නො.154/1,ආදාදොල,වතුගෙදර
බළපිටිය චෙස් ක්‍රිඩා සංවර්ධන පදනම 251,ගාළු පාර, බළපිටිය
හිද්දරුව බිච් බ්‍රදර්ස් සංවිධානය හිද්දරුව, කොස්ගොඩ
සි/ස බළපිටිය විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතියේ සමුපකාර විශ්‍රාමිකයන්ගේ සුභ සාධක සංගමය රේවත පාර, හපුගහතොට,බලපිටිය
මරදාන සුහද සුභ සාධක සංගමය හා අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය 75, මරදාන පාර, බළපිටිය
අපි සිදුහත් තරුණ එකමුතුව සිරි සුමනාරාම විහාරය,මොහොට්ටි වත්ත, බළපිටිය
අහුන්ගල්ල අවමංල්‍යාධාර සමිතිය අහුන්ගල්ල
සාරධර්ම සංවර්ධන සමිතිය තරුණ බෞද්ධ සංගම් ශාලාව,වැලිතර,බළපිටිය
සමාජ සුභ සාධන හා අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය 699/25, රන්දොඹේ, අම්බලන්ගොඩ
බෝ සෙවණ බණිඩාරවත්තබෞද්ධ සමතිය ගුරුනිවාස පාර, වැලිතර, බළපිටිය
බළපිටිය ආබාධ සහිත තැනැත්තන්ගේ ස්වශක්ති සංවිධානය
නිදහස් සංචාරක රථවාහන සංගමය රියෝ හෝටලය ඉදිරිපිට, මිද්දරමුල්ල,අහුන්ගල්ල
එක්සත් මිතුරු සංසදය, පොල්වත්ත පාර, දුවේමෝදර,කොස්ගොඩ
එක්සත් මිතුරු මරණාධාර සමිතිය පොල්වත්ත පාර, දුවේමෝදර,කොස්ගොඩ

News & Events

08
පෙබ2019

ඉඩම් කච්චේරි 2019 මූලික සමීක්ෂණය

බළපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයෙන් ඉඩම් කච්චේරි 2019 ...

Scroll To Top