ග්‍රාම නිළධාරින් පිළිබඳ තොරතුරු

 

ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශය    ග්‍රාම නිලධාරිගේ නම  කාර්යාල ලිපිනය  දු.ක අංකය

 

15,දූවේමෝදර           

24 ඊ,පතිරාජගම (වැ.බ)

 b dumy ජී. ප්‍රමිත් අසංක ද සිල්වා මයා ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය,ගාලුපාර, දුවේමෝදර, කොස්ගොඩ  777192822

16,නාපේ 

16 ඩී,නානතොට පළාත (වැ.බ)

b dumy ජනක ලාල් මෙන්ඩිස් ජයසිංහ මයා ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය, නාපේ, කොස්ගොඩ  777909183
16 බී, වතුරවෙල b dumy එච්.එල්.එල්. ජයසිංහ මෙනවිය ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය, වතුරවෙල, කොස්ගොඩ  715996523
16, සී, බොරළුකැටිය  b dumy එන්.ටී.සී. මැන්ඩිස් මහතා ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය, බොරළුකැටිය, ඌරගස්මංහන්දිය 774579409 
17, හෑගල්ල, පියගම b dumy ආර්.කේ.ඒ.ඩී. නන්දසිරි මහතා ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය, හෑගල්ල, කොස්ගොඩ 779833138

17ඒ,කොස්ගොඩ 

16 ඒ,පැලෑගස්පළාත (වැ.බ)

b dumy ජී. උදිත ද සොයිසා මහතා ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය, පරතරෙකෙ ,කොස්ගොඩ 714399741
 17 බී,මහපිටිය  b dumy ටී.එච්.එල්. ප්‍රනාන්දු  මෙය ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය, මහපිටිය, කොස්ගොඩ  727759705
17 සී, කුඩාගොඩගම  b dumy ඒ. අයේෂා නිෂාදි ද සිල්වා මිය ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය, කුඩා ගොඩගම,කොස්ගොඩ  774114856

18,අහුන්ගල්ල 

19 සී,කදිරගොන්න (වැ.බ)

 b dumy කේ. සුනිල් ද සිල්වා මහතා ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය, රාජපක්ෂ මාවත, අහුන්ගල්ල  772130060
18 ඒ, මිද්දරමුල්ල  b dumy ඩී.එම්.පී ද සොයිසා මිය ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය, ගාලුපාර, මිද්දරමුල්ල, අහුන්ගල්ල  718905254
19,වැල්ලබඩ  b dumy ඩබ්.ආර්.සී. ජයතිලක මහතා ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය,  වැල්ලබඩ, බලපිටිය  712413835
19 ඒ,වතුරේගම  b dumy එම්. දිනේෂා ජීවන්ති මිය ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය, වතුරේගම,අහුන්ගල්ල.  
718210240
 19 බී, මාකුඹුර  b dumy ඩබ්.දිලූෂා ලක්මාලි ද සිල්වා මිය ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය, මාකුඹුර, අහුන්ගල්ල  771707456
 20, බ්‍රාහ්මණවත්ත (උ)  b dumy  කේ. තක්ෂල මහතා  ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය,  සෝභිත මාවත, බ්‍රාහ්මණවත්ත, බළපිටිය  773109375
 20 ඒ, පාතෙගම්ගොඩ b dumy එන්. සමංගා ද සිල්වා මිය  ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය ,පාතෙගම්ගොඩ, බළපිටිය  772817218
 20 බී, බ්‍රාහ්මණවත්ත (ද)  b dumy කේ. ලාල් මහතා  ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය, බ්‍රාහ්මණවත්ත දකුණ  755403028
 21, ගල්මන්ගොඩ  b dumy  ඩබ්.අයි. චාමිකා මෙන්ඩිස් මෙනවිය  ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය,රේවත පාර, බළපිටිය  716675644
21 ඒ, වැලිවතුගොඩ b dumy ආර්.ජි.සි.එන්.රාජපක්ෂ මිය ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය, ,වැලිවතුගොඩ 713417273
21 බී, හීනටිය (උ) b dumy ඩී.පී. මනම්පේරි මහතා ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය, හීනටිය උතුර, බළපිටිය 713061777
21 සී, හීනටිය (ද) b dumy ඩබ්.පී. ප්‍රේමසිරි මහතා ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය,හීනටිය, බළපිටිය 779610189
21 ඩී, මහලදූව b dumy සී.එම්.තල්දූව මහතා ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය, මහලදුව 719804548
21 ඊ,ඇලතොට b dumy එස්.ඩබ්. සෝමරත්න ද සිල්වා මහතා ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය, ඇලතොට, බළපිටිය 776091769
22,වැලිතර b dumy එම්.ජී.එම්.එම්. විජේසේකර මිය ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය,වැලිතර, බළපිටිය 773575405
23 ,මාදූව b dumy ඩබ්. උපේක්ෂා රුවන්මාලි මෙනවිය මාදූව. බළපිටිය 779198613
 24 ,ගල්වෙහෙර  b dumy  ඩබ්.ඩි.එන්.දුලංගිකා මෙය  බැබිලමල් පොකුණ ප්‍රජා ශාලාව, ගල්වෙහෙර, අහුන්ගල්ල  711699331
 24 ඒ, පොල්අතුපළාත  b dumy  එල්.එච්. තුෂාර සංජීව ද සිල්වා මහතා  ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය, පොල්අතුපළාත,ඌරගස්මන්හන්දිය  712158234
 24 බී,  කටුවිල  b dumy එච්.එස්. ජයසේකර මිය ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය, කටුවිල, අහුන්ගල්ල  711038508
 24 සී, බෝගහපිටිය  b dumy ආර්.එම්. ඉෂාරා දිල්හාරි මිය  ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය, බෝගහපිටිය, අහුන්ගල්ල  702721210
 24 ඩී, පතිරාජපෙදෙස  b dumy එච්.ජේ.පී. ද සොයිසා සිරිවර්ධන මහතා  ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය, පතිරාජපෙදෙස, ඌරගස්මන්හන්දිය.  718117516
87,පරගහතොට b dumy එම්.ඩබ්. තරංගා නිරෝෂිනී ද සිල්වා මිය ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය, පරගහතොට 765326003
87 ඒ, දකුණ වතුගෙදර -17 ඩී, ගොඩපිටිය (වැ.බ) b dumy ඩබ්. විරේජ් මෙන්ඩිස් මහතා ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය, ටී.ඒ.කේ.ද සිල්වා මාවත,දකුණු වතුගෙදර (නුගටිය,කොස්ගොඩ) 714160720
87 බී, ආදාදොළ b dumy කේ.ඒ.ඔල්ගා ලසන්ති කළුතර මහත්මිය ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය ආදාදොළ, වතුගෙදර 771247494
87 සී,වතුගෙදර b dumy පී.කේ.එස්.ජේ.ද සිල්වා මෙනවිය ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය,109, ඇල්පිටිය පාර, වතුගෙදර 712630228
87 ඩී,සීනිගොඩ b dumy ටී.එච්.සී.පී.එම්. මැණීකේ මහත්මිය ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය, සීනිගොඩ, වතුගෙදර 718310424
 87 ඊ,වඩුමුල්ල  b dumy  කේ.එල්. ටරේෂා ලක්මිණී මහත්මිය ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය,වඩුමුල්ල, වතුගෙදර  719151530
 87එෆ්,කුරුඳුවත්ත  b dumy  ඩබ්. තර්කා දුලාරි ද සිල්වා මෙනවිය ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය, කුරුඳුවත්ත, වතුගෙදර  719603491
 87 ජී, විහාරගොඩ  b dumy  ඩබ්.චිත්‍රා ජයසීලී මිය ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය, විහාරගොඩ , වතුගෙදර  775451408
 87 එච්, පැටිවත්ත  b dumy  ඊ. සිරිතුංග මහතා ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය, පැටිවත්ත, වතුගෙදර  724468478
 88, රන්දොඹේ දකුණ  b dumy එස්.කේ.ලිලානි අබේචන්ද්‍ර මිය ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය,    ආචාර්ය සී.ඩබ්.ඩබ්.කන්නන්ගර මාවත,රන්දොඹේ, අම්බලන්ගොඩ  776784089
 88 ඒ, කන්දෙගොඩ  b dumy ඩී.සබීතා ද සිල්වා මිය  ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය, කන්දගොඩ,  අම්බලන්ගොඩ  772854917
 88 බී, රන්දොඹේ උතුර  b dumy එච්.පී.ඩී.විජේගුණවර්ධන මහත්මිය ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය,නො 50, ඔලගම පාර,  රන්දොඹේ, අම්බලන්ගොඩ.  729692776
 88 සී, බෝගහවත්ත  b dumy පී.ඒ.එස්.එස්.කේ.මුණිදාස මහතා ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය, 504/3/ඒ ,බෝගහවත්ත, අම්බලන්ගොඩ  777569166
 89,බළපිටිය  b dumy එන්.එච්. වෂිලා සඳමාලි රාජවර්ධන මෙනවිය ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය, ගුණානන්ද මාවත , බලපිටිය  772237130
 89 ඒ,වලගෙදර  b dumy එච්.අයි.පී. මෙන්ඩිස් මිය ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය,  වලගෙදර, බළපිටිය.  778788498
 89 බී,බේරතුඩුව  b dumy ඩී. කැළුම් දුමින්ද ද සොයිසා මහතා  ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය,  බේරතුඩුව, බළපිටිය  713376163
 90,වඳදූව  b dumy නිශාමලී පුරසිංහ මහත්මිය ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය,    හීනටිය ජනපදය, බළපිටිය  718394074
 90 ඒ,මහකරාව  b dumy  එම්. දුමිඳු ජනක මහතා ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය,        මහකරාව, බළපිටිය  715631146

 

News & Events

08
පෙබ2019

ඉඩම් කච්චේරි 2019 මූලික සමීක්ෂණය

බළපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයෙන් ඉඩම් කච්චේරි 2019 ...

Scroll To Top