ආයතන අංශය

දැක්ම තෘප්තිමත් කාර්ය මණ්ඩලයක් තුළින් ශක්තිමත් ආයතන ව්‍යුහයක් ගොඩනැංවීම සහ විශිෂ්ඨ මහජන සේවයක් සැපයීම
ප්‍රධාන කාර්යයන් (බාහිර)
 • ව්‍යාපාර නාම සහතික නිකුත් කිරිම
 • ආදායම් සහතික නිකුත් කිරීම
 • සුරාබදු බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම
 • සතුන් ප්‍රවාහන බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම
 • විභාග ගාස්තු අය කිරීම
 • ගිනි අවි බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම සම්බන්ධ කටයුතු
 • රණවිරුවන් හා සිවිල් ආරක්ෂක කමිටු සම්බන්ධ කටයුතු
 • ත්‍රිවිධ හමුදාවට හා පොලීසියට නිලධාරින් බඳවා ගැනීම් කටයුතු හා යැපීම් දීමනා ගෙවිම්
 • මැතිවරණ කයටුතු
 • මහපොළ/ශිෂ්‍යාධාර/නේවාසිකාගාර සම්බන්ධ කටයුතු
 • ජූරී සභික , සමථ මණ්ඩල කටයුතු
 • විදේශ ගමන් බලපත්‍ර අයදුම්පත් නිකුත් කිරීම
 • රන් භාණ්ඩ උකස් බලපත්‍ර
 • තක්සේරු වාර්තා නිකුත් කිරීම
ප්‍රධාන කාර්යයන් (අභ්‍යන්තර)
 • කාර්යාල නිලධාරින්ගේ ,ග්‍රාම නිලධාරින්ගේ,සංවර්ධන නිලධාරින්ගේ ,ක්ෂේත්‍ර නිලධාරින්ගේ පෞද්ගලික ලිපිගොනු සම්බන්ධ සියළු කටයුතු
 • සියළුම නිලධාරින්ගේ පැමිණීම,නිවාඩු පිළිබඳ විස්තර
 • ක්ෂේත්‍ර සංවර්ධන නිලධාරින්ගේ ඉදිරි වැඩසටහන්
 • ගමන් වියදම්,අතීකාල දීමනා,නිවාඩු දින වැටුප්
 • නිදහස් දුම්රිය බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම හා දුම්රිය බිල්පත් පියවීම
 • අග්‍රහාර සම්බන්ධ කටයුතු
 • විදුලි,දුරකථන,ජල බිල්පත් නිරවුල් කිරීම
 • කොට්ඨාශ දින රැස්වීම
 • දෛනික තැපෑල කටයුතු
 • සියළුම නිලධාරින්ගේ ණය ගොනු
 • කාර්යාලීය නඩත්තු කටයුතු
 • පුහුණු කටයුතු ,කාර්මික විද්‍යාලවල සිසුන් පුහුණුව සඳහා යොමු කිරීම
 • කාර්යාලයේ පෞද්ගලික ආරක්ෂක සේවය හා පිරිසිදු කිරීමේ සේවාව හා සම්බන්ධ කටයුතු
 • කාර්යාලයේ නිල රථ සම්බන්ධ කටයුතු
 • රාජකාරි පැවරීම් හා අනුයුක්ත කිරීම්
 • නිල ඇඳුම් දීමනා ගෙවීම්
 • ඇප තැම්පත් කටයුතු

සමාජ සේවා අංශය

දැක්ම  
ප්‍රධාන කාර්යයන්
 • ජනාධිපති මූල්‍යාධාර නිර්දේශ ලබාදීම.
 • ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් සදහා දීමනා ලබාදීම.
 • වැඩිහිටි හැදුනුම්පත් නිකුත්කිරීම.
 • ආබාධිත පුද්ගලයන් සදහා නිවාසාධාර,ස්වයං රැකියාධාර ,වෛද්‍යාධාර ලබාදීම.
 • ස්වේච්ඡා සංවිධාන,වැඩිහිටි සමිති ලියාපදිංචිය.
 • ගැබිනි මවුවරුන් සදහා පෝෂණ දීමනාව ලබාදීම.
 • පෙරපාසල් අධීක්ෂණය හා පෝෂණ වැඩසටහන් සංවිධානය.
 • ලෝක ළමා දින උත්සවය සංවිධානය.
 • කාන්තා බළ මණ්ඩලය සමිබන්ධීකරණය.
 • කාන්තා දින උත්සවය සංවිධානය.
 • කාන්තාවන් සදහා ස්වයං රැකියාධාර, ණය පහසුකම් ලබාදීම.
 • උපදේශන කටයුතු හා උපදේශන වැඩසටහන් සංවිධානය.
 • 1929 පැමිණිලි විමර්ශනය හා පාසල් ළමුන්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබද වැඩසටහන් සංවිධානය.
 • පාසල් ළමාරක්ෂක කමිටු පිහිටූවීම.
 • ළමා නිවාස අධීක්ෂණය.
 • හදිසි අපදා තත්වයක් ඇතිවන හානී සදහා ආධාර ලබාදීම.
 • සංස්කෘතික බළ මණ්ඩලය සම්බන්ධීකරණය.
 • සාහිත්‍ය උත්සවය සංවිධානය.
 • කලාකරුවන් සදහා ආධාර ලබාදීම.
 • ආයූර්වේද සංරක්ෂණ සභාව සම්බන්ධීකරණය.
 • ඔසු උයන් ආරම්භය සදහා පැල ලබාදීම.
 • ජංගම ආයුර්වේද සායන සංවිධානය.
 • පාසල් සිසුන්,පෙරපාසල් දරුවන්, සහ ප්‍රජාව සදහා පෝෂණ වැඩසටහන් සංවිධානය.
 • ප්‍රජා විශෝධන ආඥාලාභීන් පුනරුත්ථාපන කටයුතු.
 • මත් නිවාරණ වැඩසටහන් සංවිධානය.

 

සැලසුම් අංශය

දැක්ම ප්‍රදේශයේ තිරසාර සංවර්ධනය ශක්තිමත් කිරීම
ප්‍රධාන කාර්යයන්
 1. සංවර්ධන අවශ්‍යතාවයන් හඳුනාගැනීම
 2. ව්‍යාපෘති ඇගයීම
 3. Updating PMCS
 4. කොට්ඨාශය තුළ සම්පත් නඩත්තු කිරීම හා පවත්වාගෙන යාම

ගිණුම් අංශය

දැක්ම

ඵලදායී මුල්‍ය කළමනාකරණයට සහාය වෙමින් ගෙවිම් කාර්යක්ෂමව හා විනිවිද භාවයෙන් පවත්වා ගෙන යාම

ප්‍රධාන කාර්යයන්
 • මධ්‍යම රජය පළාත් සභා දෛනික මුදල් පොත පවත්වා ගෙන යාම
 • අත්තිකාරම් බි ගිණුම මධ්‍යම රජය - පළාත් සභා-ආර්ථික සංවර්ධන
 • ප්‍රසම්පාදන කටයුතු
 • වැය ලෙජරය - මධ්‍යම රජය/පළාත් සභා
 • සරෆ් විෂය රාජකාරි
 • වාහන බලපත්‍ර සම්බන්ධ රාජකාරි
 • වවුචර් පත් පරීක්ෂාව
 • වවුචර් පත් වල ගෙවිම් කටයුතු
 • විගණන විමසුම් වලට පිළිතුරු සැපයීම
 • ගිණුම් සාරාංශ සකස් කිරිම - මධ්‍යම රජය/පළාත් සභා
 • බැංකු සැසඳුම පිළියෙල කිරිම - මධ්‍යම රජය/පළාත් සභා
 • වැටුප් ලේඛන සකස් කිරිම මධ්‍යම රජය/පළාත් සභා /සංවර්ධන නිලධාරින්
 • ලේඛනාගාරය හා ගබඩාව
 • ගබඩාවෙන් භාණ්ඩ නිකුත් කිරිම
 • ස්ථාවර වත්කම් ලේඛනය පවත්වා ගෙන යාම

රෙජිස්ට්‍රාර් අංශය

දැක්ම උපත්, විවාහ හා මරණ ලියාපදිංචි සහතික පිටපත් නිකුත් කිරීම හා එම සහතික ආරක්ෂා කිරීම තුළින් ජනතාවගේ අයිතීන් ආරක්ෂා කිරිමට සහාය වීම
ප්‍රධාන කාර්යයන්
 • විවාහා,උප්පැන්න හා මරණ සහතික නිකුත් කිරිම
 • විවාහා ලියාපදිංචි කිරිම
 • කල්ගත වු උපත් ලියාපදිංචි කිරිම
 • කල්ගත වු මරණ ලියාපදිංචි කිරිම
 • උප්පැන්න හා මරණ සහතික සංශෝධනය කිරිම
 • විවාහා,උප්පැන්න,හා මරණ ලේඛන සංරක්ෂණය කිරිම
 • උසාවි නියෝග හා රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල්ගේ නියෝග මත විවාහා සහතික සංශෝධනය කිරිම
 • රජයේ දෙපාර්තමේන්තු , අමාත්‍යාංශ හා කාර්යාල වලින් ලැබෙන ලේඛන වල නිරවද්‍යතාවය පරීක්ෂා කර ගැනීම

විශ්‍රාම වැටුප් අංශය

දැක්ම

ආර්ථික හා සමාජීය වශයෙන් තෘප්තිමත් විශ්‍රාමික ප්‍රජාවක් බිහි කිරිම

ප්‍රධාන කාර්යයන්
 • සිවිල් විශ්‍රාම වැටුප් සකස් කිරිම
 • සන්නද්ධ හමුදා විශ්‍රාම වැටුප් (යැපීම්, දුබලතා වන්දි ) සකස් කිරිම
 • වැන්දඹු/වැන්දඹු පුරුෂ අනත්දරු, ආබාධිත අනත්දරු, හමුදා වැන්දඹු හමුදා වැන්දඹු පුරුෂ විශ්‍රාම වැටුප් සකස් කිරිම.
 • විශ්‍රාම වැටුප් ලබන්නෙකු මිය යෑම, විදේශගත වීම, අනත්දරු වයස සම්පුර්ණ වීම වාර්තා කිරිම.
 • යැපීම් දීමනා ලබන මව්පියන් නැවත විවාහ වීම, මිය යාම, අතුරුදහන් වීම වාර්තා කිරිම.
 • අනත්දරු වයස් සීමාව ඉක්මවීම දැනුවත් කිරිම
 • වැන්දඹු/වැන්දඹු පුරුෂ විශ්‍රාම වැටුප් /යැපීම් දීමනා/වන්දි විශ්‍රාම වැටුප් ලබන අය නැවත විවාහ වීම වාර්තා කිරිම.
 • පදිංචිය හැර යාම/පදිංචියට පැමිණිම පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීම
 • විශ්‍රාම වැටුප් ලබා ගැනීමට බැංකුවට, තැපැල් කාර්යාලයට යාමට නොහැකි විශ්‍රාමික ඉල්ලීම් ඉටු කිරිම.
 • විශ්‍රාම වැටුප් ආබාධිත අනත්දරුවන්ට ගෙවිමේදී නිසි රැකවරණය පෝෂණය සලසන බවට වාර්තා ලබා ගැනීම.
 • වාර්ෂික විශ්‍රාමික පදිංචි සහතික ලබා ගැනීම
 • විශ්‍රාමික දුම්රිය බලපත්‍ර නිකුත් කිරිම
 • බාලවයස්කාර තැන්පතු නඩත්තු කිරිම.
 • විශ්‍රාම වැටුප් කටයුතු වලදි උරුමකරුවන් පිළිබඳ වාර්තා ලබා ගැනීම.

පුද්ගලයන් ලියාපදිංචිකිරිමෙිි දෙපාර්තමෙින්තු ශාකා කාර්යාලය

 

දැක්ම

ප්‍රධාන කාර්යයන්

 

News & Events

19
අප්‍රේ2020

ගැටළු වාර්තා කිරීම

කොරෝනා වසංගත තත්වය හමුවේ ඔබගේ සේවාවන්, සෞඛ්‍යාරක්ෂිතව...

Scroll To Top