නම
ලිපිනය දුරකතන අංකය
බළපිටිය මුලික රෝහල රජයේ මුලික රෝහල, බළපිටිය  +94 91 2258261

News & Events

28
අගෝ2017
උපාධිධාරීන් ලියාපදිංචි  කිරීම 2018

උපාධිධාරීන් ලියාපදිංචි  කිරීම 2018

ජාතික ප්රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය හරහා...

Scroll To Top