01. වැන්දඹු අනත්දරු වි.වැ ලබා ගැනීම සඳහා විශ්‍රාමිකයන් විසින් සැපයිය යුතු තොරතුරු

02. දුම්රිය නිදහස් බලපත්‍ර ලබාගැනීමට සැපයිය යුතු තොරතුරු

විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවන දිනයන් - 2019

මාසය දිනය
ජනවාරි 10 
පෙබරවාරි 08 
මාර්තු 08 
අප්‍රේල් 08 
මැයි 10 
ජුනි 10 
ජූලි 10 
අගෝස්තු 09 
සැප්තැම්බර් 10 
ඔක්තොම්බර් 04 
නොවැම්බර් 08 
දෙසැම්බර් 10 අගහරුවාදා

 

News & Events

19
අප්‍රේ2020

ගැටළු වාර්තා කිරීම

කොරෝනා වසංගත තත්වය හමුවේ ඔබගේ සේවාවන්, සෞඛ්‍යාරක්ෂිතව...

Scroll To Top