01. වැන්දඹු අනත්දරු වි.වැ ලබා ගැනීම සඳහා විශ්‍රාමිකයන් විසින් සැපයිය යුතු තොරතුරු

02. දුම්රිය නිදහස් බලපත්‍ර ලබාගැනීමට සැපයිය යුතු තොරතුරු

විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවන දිනයන් - 2018

මාසය දිනය
ජනවාරි 10th
පෙබරවාරි 09th
මාර්තු 09th
අප්‍රේල් 06th
මැයි 10th
ජුනි 08th
ජූලි 10th
අගෝස්තු 10th
සැප්තැම්බර් 10th
ඔක්තොම්බර් 05th
නොවැම්බර් 09th
දෙසැම්බර් 10th

 

News & Events

08
පෙබ2019

නව ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීම

බළපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නව සිව් මහල්...

Scroll To Top