පොලිස්ස්ථානයේ නම ලිපිනය දුරකතන අංකය
අහුංගල්ල පොලිස් ස්ථානය පොලිස් ස්ථානය, අහුංගල්ල +94 91 2264026
කොස්ගොඩ පොලිස් ස්ථානය පොලිස් ස්ථානය, කොස්ගොඩ +94 91 2264022
අම්බලන්ගොඩ පොලිස් ස්ථානය පොලිස් ස්ථානය, රන්දොඹේ, අම්බලන්ගොඩ +94 91 2258222

News & Events

19
අප්‍රේ2020

ගැටළු වාර්තා කිරීම

කොරෝනා වසංගත තත්වය හමුවේ ඔබගේ සේවාවන්, සෞඛ්‍යාරක්ෂිතව...

Scroll To Top