පොලිස්ස්ථානයේ නම ලිපිනය දුරකතන අංකය
අහුංගල්ල පොලිස් ස්ථානය පොලිස් ස්ථානය, අහුංගල්ල +94 91 2264026
කොස්ගොඩ පොලිස් ස්ථානය පොලිස් ස්ථානය, කොස්ගොඩ +94 91 2264022
අම්බලන්ගොඩ පොලිස් ස්ථානය පොලිස් ස්ථානය, රන්දොඹේ, අම්බලන්ගොඩ +94 91 2258222

News & Events

08
පෙබ2019

පිරිත් පිංකම

රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවයට සමගාමීව බළපිටිය ප්‍රාදේශීය මහ...

Scroll To Top