පොලිස්ස්ථානයේ නම ලිපිනය දුරකතන අංකය
අහුංගල්ල පොලිස් ස්ථානය පොලිස් ස්ථානය, අහුංගල්ල +94 91 2264026
කොස්ගොඩ පොලිස් ස්ථානය පොලිස් ස්ථානය, කොස්ගොඩ +94 91 2264022
අම්බලන්ගොඩ පොලිස් ස්ථානය පොලිස් ස්ථානය, රන්දොඹේ, අම්බලන්ගොඩ +94 91 2258222

News & Events

08
පෙබ2019

නව ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීම

බළපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නව සිව් මහල්...

Scroll To Top