නම ලිපිනය දුරකතන අංකය
වතුගෙදර තැපැල් කාර්යාලය  වතුගෙදර තැපැල් කාර්යාලය,වතුගෙදර  09122 58300
බළපිටිය තැපැල් කාර්යාලය  බළපිටිය තැපැල් කාර්යාලය,බළපිටිය  09122 58451
කොස්ගොඩ තැපැල් කාර්යාලය  කොස්ගොඩ තැපැල් කාර්යාලය,කොස්ගොඩ  09122 64050
අහුංගල්ල තැපැල් කාර්යාලය  අහුංගල්ල තැපැල් කාර්යාලය,අහුංගල්ල  09122 64095
කන්දෙගොඩ උප තැපැල් කාර්යාලය කන්දෙගොඩ උප තැපැල් කාර්යාලය, කන්දෙගොඩ  
ආදාදොළ උප තැපැල් කාර්යාලය ආදාදොළ උප තැපැල් කාර්යාලය,ආදාදොළ 09122 58326
වලගෙදර උප තැපැල් කාර්යාලය වලගෙදර උප තැපැල් කාර්යාලය,වලගෙදර  
වැලිතර උප තැපැල් කාර්යාලය වැලිතර උප තැපැල් කාර්යාලය,වැලිතර  
බළපිටිය උසාවිය උප  තැපැල් කාර්යාලය බළපිටිය උසාවිය උප තැපැල් කාර්යාලය,බළපිටිය  
හෑගල්ල උප තැපැල් කාර්යාලය හෑගල්ල උප තැපැල් කාර්යාලය,හෑගල්ල  
අහුංගල්ල උප තැපැල් කාර්යාලය අහුංගල්ල උප තැපැල් කාර්යාලය,අහුංගල්ල  
මාදුව උප තැපැල් කාර්යාලය මාදුව උප තැපැල් කාර්යාලය,මාදුව  
හිනටිය උප තැපැල් කාර්යාලය හිනටිය උප තැපැල් කාර්යාලය,හිනටිය 09122 55002

News & Events

08
පෙබ2019

පිරිත් පිංකම

රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවයට සමගාමීව බළපිටිය ප්‍රාදේශීය මහ...

Scroll To Top