නම ලිපිනය දුරකතන අංකය
 කොස්ගොඩ දුම්රිය ස්ථානය  කොස්ගොඩ දුම්රිය ස්ථානය  , කොස්ගොඩ  09122 64071
 බළපිටිය දුම්රිය ස්ථානය  බළපිටිය දුම්රිය ස්ථානය , බළපිටිය  09122 58446
 අහුංගල්ල දුම්රිය ස්ථානය  අහුංගල්ල දුම්රිය ස්ථානය , අහුංගල්ල  
 පාතෙගම්ගොඩ දුම්රිය ස්ථානය  පාතෙගම්ගොඩ දුම්රිය ස්ථානය , පාතෙගම්ගොඩ  
 කන්දෙගොඩ උප දුම්රිය ස්ථානය  කන්දෙගොඩ උප දුම්රිය ස්ථානය , කන්දෙගොඩ  
 ආදාදොළ  උප දුම්රිය ස්ථානය  ආදාදොළ  උප දුම්රිය ස්ථානය , ආදාදොළ  
පියගම උප දුම්රිය ස්ථානය පියගම උප දුම්රිය ස්ථානය , පියගම  

News & Events

08
පෙබ2019

නව ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීම

බළපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නව සිව් මහල්...

Scroll To Top