නම ලිපිනය දුරකතන අංකය
ගා/රේවත ජාතික පාසල ගා/රේවත ජාතික පාසල,බළපිටිය +94 91 2258261
ගා/සිද්ධාර්ථ ම.ම.වි ගා/සිද්ධාර්ථ ම.ම.වි, බළපිටිය 09122 56847
ගා/හෑගල්ල ම.වි ගා/හෑගල්ල ම.වි,කොස්ගොඩ 09122 64469
ගා/කන්දගොඩ ම.වි ගා/කන්දගොඩ ම.වි,කන්දෙගොඩ,අම්බලන්ගොඩ  
ගා/ ශ්‍රිපති ම.වි ගා/ ශ්‍රිපති ම.වි,ආදාදොළ,වතුගෙදර 09122 57770
ගා/රාජපක්ෂ  ම.වි ගා/රාජපක්ෂ  ම.වි,අහුංගල්ල 09122 64229
ගා/අම්පේ  ම.වි ගා/අම්පේ ම.වි, අම්පේ,බළපිටිය  09130 98695
ගා/බළපිටිය ක.වි ගා/බළපිටිය ක.වි,ගාලුපාර, බළපිටිය  
ගා/ හීනටිය ක.වි ගා/ හීනටිය ක.වි,හිනටිය  09149 35099
ගා/කටුවිල ක.වි ගා/කටුවිල ක.වි,කටුවිල,අහුන්ගල්ල  
ගා/මාදුව ක.වි ගා/මාදුව ක.වි,බළපිටිය  
ගා/පතිරාජ ම.වි ගා/පතිරාජ ම.වි,ඌරගස්මන්හන්දිය  
ගා/රන්දොඹේ දම්නද ක.වි ගා/රන්දොඹේ දම්නද ක.වි,අම්බලන්ගොඩ  09122 55286
ගා/සිරි අභතිස්ස ම.වි ගා/සිරි අභතිස්ස ම.වි,සීනි‍ගොඩ  
ගා/සිරි අ‍භතිස්ස ක.වි ගා/සිරි අ‍භතිස්ස ක.වි,වතුගෙදර  09139 20095
ගා/වතුරවෙල ගාමිණි ක.වි ගා/වතුරවෙල ගාමිණි ක.වි,වතුරවෙල  09130 96025
ගා/ශ්‍රී විමලසාර ක.වි ගා/ශ්‍රී විමලසාර ක.වි,මහකරාව  
ගා/අහුන්ගල්ල ආදර්ශ ක.වි ගා/අහුන්ගල්ල ආදර්ශ ක.වි,අහුන්ගල්ල  
ගා/වඳදුව ක.වි ගා/වඳදුව ක.වි,වඳදුව  
ගා/ශ්‍රී ගුණානන්ද ප්‍රා.වි ගා/ශ්‍රී ගුණානන්ද ප්‍රා.වි,මිගෙට්ටුවත්ත 09130 94415
ගා/ වැලිතර මුස්ලිම් ම.වි ගා/ වැලිතර මුස්ලිම් ම.වි.වැලිතර  

News & Events

08
පෙබ2019

නව ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීම

බළපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නව සිව් මහල්...

Scroll To Top